Organic Farm

સજીવ ખેતી કેવી રીતે થાય છે ? ( how to do organic farming?)

સજીવ ખેતી કેવી રીતે થાય છે ? કાબૅનિક ખેતી એ જમીન ,જીવ જતુંઓ .અને નિંદણ વ્યવસ્થાપન માટે ની પધ્ધતિ ઓને આધારે કાર્ય કરે છે . ટૂક માં તેમાંસમયાંતરે  પાક ની ફેર-બદલી પાક ની વિવિધતા ,ખાતર  લીલા ખાતર નો પડવાણ,  કવર Read More